Web Analytics

انتشارات طراحان تین - فارسی

 • تنها شاهد

  گاهی درد آنقدر قوی است که جایی برای فریاد باقی نمی ماند.

  گاهی فاصله ها آنقدر زیادند که حتی پای عشق ناتوان می ماند از رفتن و رسیدن

 • ماه سیزدهم

  نگاهي بهشان مي اندازم. نور صبح از پرده ي حرير با نقش باربي هاي بنفش وصورتي پخش اتاق شده است. دكور اتاقش مال ده سال پيش است و دختركم از در و ديوار و تخت و كمدش با نقش هاي گل درشت باربي، ديگر حالش به هم مي خورد. مدتها بود دیگر دوستانش را به خانه دعوت نمی کرد. حق هم داشت. خجالت می کشید ازاین همه حضور پر رنگ باربی در اتاقش 

 • هر کس بیدار بماند، نمی میرد

  “ تانيا فوت كرد، ديشب!”

  صداي مهتاب را ميشنوم. از گوشي تلفن پخش ميشود توي گوشم. انگار نميفهمم چه ميگويد. ناخودآگاه ميپرسم:“چي!؟”