Web Analytics

اندرومدا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 1.50 (2 رای)

در اواسط جنگ ایران و عراق، دو خواهر دوقلو از جنوب به خانۀ مادربزرگشان واقع در شهر دیگری فرستاده می شوند؛ اما تنها یکی از دختران می تواند خودش را با شرایط تازه تطبیق دهد؛ بزرگ شود، درس بخواند و ازدواج کند؛ درست در آخرین روزهای مانده به ازدواج دختر، نامزد او متوجه می شود که مینا، خواهر دوقلوئی به نام دینا دارد که هرگز نامی از او نبرده؛ 

سالسا می رقصی

آقا رضا خان، رسدبان دورۀ رضاشاهی، به مناسبت کشف حجاب، به جشن اعلیحضرتی دعوت می شود؛ او که موظف شده لچک از سر عشقش بردارد


و او را هم با خود راهی این جشن کند، میان تعصب، عشق و دیکتاتوری، مردد می ماند و در نهایت یک تراژدی خلق می کند.

 

نویسنده: گلزار رضوی

طراحی روی جلد: پوپک فرزانهپور                  

صفحهآرایی: آیدا حاتمی            

شمارگان: 1000 نسخه

سال انتشار: 1393

شابك: 6-2-93547-600-978