Web Analytics

نقاط طلایی در صفحه آرایی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 3.22 (9 رای)

نیروهای ناپیدایی وجود دارند که ما آن را انرژی بصری می نامیم. این نیروها واقعیت عینی ندارند، اما قابل درک می باشند. جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای دوبعدی و سه بعدی ترکیب بندی نام دارد.

طراحی هویت سازمانی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 3.67 (9 رای)

هویت سازمانی، اصالت وجودی و خصوصیت منحصر بفرد سازمان است که آن را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد. به مفهومی ساده تر، هویت سازمانی همان برند است. این کتاب جهت راهنمایی طراحان گرافیک برای نحوه ی طراحی هویت سازمانی گردآوری و تالیف شده است.